Sarana dan Prasarana

                                                                                     PAUD

 

                                                                               SD

 

 

                                                                                 SLTP

 

 

                                                                          SARANA OLAH RAGA

 

 

                                                                PRSARANA PARIWISATA

 

 

                                                                       SARANA IBADAH

 

 

                                                            SARANA PERDAGANGAN